ZAPYTANIE OFERTOWE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


F.P.H.U. Pablo Paweł Drosik zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym Zakupu piły łuparki wraz ze stołem podawczym realizowanym w ramach operacji pn.
„Rozwoj działalności firmy poprzez rozbudowę budynku gospodarczego wraz z wiatą oraz zakup maszyny do łupania drewna na obszarze LSR”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

1.Zamawiający


F.P.H.U Pablo Paweł Drosik
Ośno Drugie 15
87-700 Aleksandrów Kujawski

2.Przedmiot Zamówienia


1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą piło łuparki do drewna wraz ze stołem podawczym

1.2. Podstawowe parametry:
• Maksymalna średnica cięcia 38cm
• Nacisk tłoka regulowany automatycznie 5,5 – 8 ton
• Nóż do łupania 2/4 części wysokość noża regulowana hydraulicznie
• Sterowanie w pełni automatyczne joystick
• Długość cięcia 25 – 60 cm
• Wydajność maszyny 5-10m3/h
• Długość taśmociągu 4 m z regulacją na boki wyposażony w separator śmieci
• Łańcuch tnący 0,325/1,5mm
• Automatyczne smarowanie łańcucha
• Prowadnica 16 cali
• Napęd silnik elektryczny 10kW-15 kW bezpiecznik 25A

Wymiary transportowe:
• Długość 2520 mm
• Wysokość 2460 mm
• Szerokość 1300 mm
• Masa własna 950 kg

Dodatkowe wyposażenie:
Stół podawczy
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zaoferowane urządzanie powinno posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych ani dzielenia przedmiotu zamówienia


Dopuszcza się produkty o parametrach równoważnych lub lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

3.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę oraz dostarczona na adres:
F.P.H.U Pablo Paweł Drosik
Ośno Drugie 15
Aleksandrów Kujawski
w terminie do dnia 29 października 2018 r. godz. 15.00. Termin uważa się za zachowany w  przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

4.OCENA OFERTY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria:
Kryteria wyboru: cena – waga 100% (maks. 100 pkt.)
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
S = [ (C min / C oferty ) x 100]

Gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty

5.WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu,
jest niekompletna,
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą do kontaktu jest : Paweł Drosik,
e-mail: paweldrosik@wp.pl,
tel. 606918624, od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *